Cherly Snug

                                                                                    narozena   10.11.2019                                                                                                                                         otec  Pickwick Yoshy  matka  Pickwick Shirley